آموزش

 آموزش چراغ راهنمایی باشعر

 دویدم و دویدم

سر چهار راه رسیدم

سه تا چراغو دیدم

از قرمزش ترسیدم

از ترس خود لرزیدم

زرد که شد نمایان

رفتم لب خیابان

چراغ سبزو دیدم

بی اختیار خندیدم

آی خنده خنده خنده

بوق نزن راننده

چراغ راهنما


/ 0 نظر / 28 بازدید