سال جدیدرو به دانش آموزان عزیزتبریک عرض می گویم.

                    منستایشگر دوستانی هستم که مهربانیشان چون          

بعضی اعداد بی نهایت است،دستم را فشردند و راهم را گشودند  

  می کوشم تا این دوستی های عمیق رادر جعبه خاطراتم حفظ کنم

هیچ چیز همیشگی نیستنه اشک ها و نه لبخند ها  نه دوستی ها و   

نه دشمنی! بکوشیم تا در این سال نو به خوبی بیشتر بیندیشیم

و بجای 

   تخم کین در پی آن باشیم که دست به کاری بزنیم که غصه سر آید. 

 سالی پر ازهفت سین خوبی ها داشته باشید
 
                                                                    

             

                                              

    راستی !!!!! کمک به نیازمندان فراموشمون نشه      

                                                                                                               

/ 0 نظر / 14 بازدید