نمونه سوال

نام :               پایه تحصیلی : دوم دبستان               نام درس: بنویسیم

نام خانوادگی:       مدت پاسخگویی : 60   دقیقه        نام معلم :

دیماه               دبستان :                       تاریخ امتحان :       /       /    

ردیف

سوال                                                                   صفحه ی  1

 

1

کامل کن .   

  به کسی که غذا می پزد ................ می گویند.     

   به کسی که ادب ندارد .................. می گویند.

      معلم با ................. وارد کلاس شد .      

        ماهی در آب و خرس در ................... زندگی می کند.


2

جمله ها را مرتب کن.

هستند ـ خطرناک ـ خرس ـ میکروب ها ـ شنیده ـ بود ـ کوچولو ـ که .

................................................................................................. شاداب ـ کسی ـ این ـ را ـ پرورش ـ گل های ـ چه ـ می دهد؟ 

................................................................................................

 

 

3

هم معنی کلمات زیر را بنویس.

مدرسه(                )             قشنگ(                 )          

                    مریض(                  )

 

4

مخالف این کلمات را بنویس .

 

کلمه

شب

کوچک

خنده

تاریک

بالا

خوب

مخالف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

جمله را پرسشی کن.

پدر بزرگ به همه محبت می کند. (                                                                       ؟)


6

دسته بندی کن .

گوشت ـ بوق ـ آبی ـ خیار ـ تخم مرغ ـ زنگ ـ زرد ـ سیب

 

شنیدنی ها

پُختنی ها

میوه ها

رنگ ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

جای خالی را پر کن .

........................ به کلاس رفتم                 

 ما به کلاس ..........................

     تو به کلاس ............................                 

            ........................ به کلاس رفتید .

                ........................ به کلاس رفت                        

                           آن ها به کلاس ..................../ 0 نظر / 7 بازدید