تلنگر

   

 همه شب نماز خواندن، همه روز روزه رفتن

همه سال از پی حج، سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه، سروپابرهنه رفتن

دو لب از برای لبیک، به گفته باز کردن

شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن

زوجود بی نیازش، طلب نیاز کردن

به مساجد و معابد،همه اعتکاف کردن

زملاهی و مناهی ، همه احتراز کردن

به حضور قلب ذکر،خفی و جلی گرفتن

طلب گشایش کار، زکارساز کردن

پی طاعت الهی، به زمین جبین نهادن

گه و گه به آسمان ها، سر خود فراز کردن

به مبانی طریقت،به خلوص راه رفتن

زمبادی حقیقت،گذر از مجاز کردن

به خدا قسم که هرگز، ثمرش چنین نباشد

که دل شکسته ای را، به سرور شاد کردن

به خدا قسم که کس را ،ثمر آنقدر نبخشد

که به روی نا امیدی،در بسته باز کردن

 

" شیخ بهایی "

                                                                           

/ 0 نظر / 6 بازدید