لطیفه

مردی از کوچه ای می گذشت پسری را دید که

روی دست هایش راه می رود پیش او رفت و پرسید

پسرم چرا روی دست هایت راه می روی؟

پسر گفت :برای این که من به پدرم قول داده ام که پایم را در کوچه نگذارم

/ 0 نظر / 20 بازدید