ریاضی

عددهایی را که ننوشته شده بنویس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۴

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید