# زنگ_ریاضی

ریاضی

  مرتب کردن کارت اعداد   دسته های ده تایی     کامل کردن چینه به وسیله جدول ده تایی کامل کردن جدول به وسیله ی چینه
/ 0 نظر / 16 بازدید

هوش

ساعت دیجیتالی زمان5:55رانشان می دهد.چند دقیقه بعد،مجددا تمام رقم ها یکسان می شوتد؟                                  
/ 0 نظر / 27 بازدید